+
ناموجود
280,500,000 ریال
+
ناموجود
332,000,000 ریال
+
ناموجود

ابزار صنعتی

جرثقیل 1 تن دو کاره

203,500,000 ریال
+
ناموجود

ابزار صنعتی

جرثقیل 1 تن طرح روس

104,500,000 ریال
+
ناموجود
363,000,000 ریال
+
ناموجود

ابزار صنعتی

جرثقیل 2 تن دو کاره

275,000,000 ریال
+
ناموجود
336,500,000 ریال
+
ناموجود

ابزار صنعتی

جرثقیل 2 تن طرح روس

126,500,000 ریال
+
ناموجود
396,000,000 ریال
+
ناموجود
440,000,000 ریال
+
ناموجود

ابزار صنعتی

جرثقیل 3 تن دو کاره

330,000,000 ریال
+
ناموجود

ابزار صنعتی

جرثقیل 3 تن طرح روس

148,500,000 ریال
+
ناموجود
605,000,000 ریال