دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی تکفاز

26,964,000 ریال40,125,000 ریال
+
ناموجود

دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی سه فاز

37,289,500 ریال660,939,000 ریال
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
25,145,000 ریال35,310,000 ریال
+
ناموجود
41,730,000 ریال3,103,000,000 ریال
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود
+
ناموجود