دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی تکفاز

26,964,000 40,125,000 
در انبار موجود نمی باشد

دور کنترل ( اینورتر )

اینورتر چینی سه فاز

37,289,500 660,939,000 
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد