در انبار موجود نمی باشد

گیربکس صنعتی

گیربکس متغیر PC

23/000/000 ریال47/000/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ 30

6/930/000 ریال
55/135/500 ریال58/109/100 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ 40

7/700/000 ریال
62/817/300 ریال66/534/300 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ 50

11/440/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ 63

16/280/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ 75

23/870/000 ریال
60/587/100 ریال63/560/700 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی NMRV چینی تیپ 90

32/230/000 ریال