گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:7.5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:10 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:15 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:20 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:25 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:30 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:40 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:50 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

5/400/000 ریال