گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی مکعبی 63 نسبت 1:5 چینی برای الکتروموتور 1.5 کیلووات

29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال
29/000/000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 63 نسبت 1:100 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

29/000/000 ریال
29/000/000 ریال