گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی مکعبی 63 نسبت 1:5 چینی برای الکتروموتور 1.5 کیلووات

27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال
27,500,000 ریال

گیربکس حلزونی |‌ گیربکس حلزونی چینی (NMRV )

گیربکس حلزونی 63 نسبت 1:100 چینی برای الکتروموتور 0.75 کیلووات

27,500,000 ریال