اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

34,000,000 

اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

34,000,000