اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) زیما تکفاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

34,000,000 

اینورتر 0.75 کیلووات (1 اسب) زیما تکفاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

34,000,000