اینورتر 1.1 کیلووات (1.5 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

36,000,000 

اینورتر 1.1 کیلووات (1.5 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

36,000,000