اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) زیما سه فاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

110,000,000 

اینورتر 7.5 کیلووات (10 اسب) زیما سه فاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

110,000,000