دیزل ژنراتور 60 کاوا ( 50کیلووات ) با موتور 4 سیلندر موتورسازان تبریز با ژنراتور استامفورد پاور

2/970/000/000 ریال

دیزل ژنراتور60 کاوا ( 50کیلووات ) با موتور  4 سیلندر موتورسازان تبریز

با ژنراتور استامفورد پاور

60کاوا

تابلو امرجنسی – شاسی زیرباک

ضربه گیر مخصوص

کلید قطع و وصل

اگزوز

ضد یخ – روغن

دیزل ژنراتور 60 کاوا ( 50کیلووات ) با موتور 4 سیلندر موتورسازان تبریز با ژنراتور استامفورد پاور