ست کنترل فوکا FOOKA PC-19

8/000/000 ریال

    1. ست کنترل فوکا
    2. چینی
    3. دارای ولوم تنظیم بار
    4. مناسب تا طبقه 5
ست کنترل فوکا FOOKA PC-19