پمپ آب دوپروانه 3 اسب 2 اینچ

140,000,000 ریال

پمپ آب دوپروانه 3 اسب 2 اینچ

ارتفاع 55 متری

2 اینچ

185 لیتر در دقیقه

موجود

پمپ آب دوپروانه 3 اسب 2 اینچ

140,000,000 ریال