پمپ آب دوپروانه 3 اسب 2 اینچ

پمپ آب دوپروانه 3 اسب 2 اینچ

ارتفاع 55 متری

2 اینچ

185 لیتر در دقیقه