پمپ آب 5/5 اسب دوپروانه سه فاز آبکو AB.COمدل CBT600/01