پمپ کارواش صنعتی 200 بار برتولینی ایتالیا سه فاز با الکتروموتور موتوژن با پمپ اصل شرکتی تولید ایران

465/000/000 ریال

موجود

پمپ کارواش صنعتی 200 بار برتولینی ایتالیا سه فاز با الکتروموتور موتوژن با پمپ اصل شرکتی تولید ایران

موجود