پمپ کارواش صنعتی 200 بار برتولینی طرح چینی سه فاز با الکتروموتور موتوژن با پمپ طرح چینی غیر شرکتی

425/000/000 ریال

موجود

پمپ کارواش صنعتی 200 بار برتولینی طرح چینی سه فاز با الکتروموتور موتوژن با پمپ طرح چینی غیر شرکتی

موجود