کفکش ۱۲ ولتی ۲۰ متری ۱ اینچ ورما VERMA DC 12 L


تعداد دور موتور در دقیقه 3800 دور
هد ماکزیمم 20 متر
دبی ماکزیمم 15 لیتر در دقیقه