گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:7.5 ترکیه برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

7/500/000 ریال

ناموجود

گیربکس حلزونی 30 نسبت 1:7.5 ترکیه برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

ناموجود