اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما تکفاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

65,000,000 

اینورتر 3 کیلووات (4 اسب) زیما تکفاز سری P100 کاربری پمپ و بوستر پمپ

65,000,000