مخزن تحت فشار پمپ آب (بالن) واتیس ترکیه 100 لیتر درجه دار 1 اینچ 16 بار

63,000,000 

مخزن تحت فشار پمپ آب (بالن) واتیس ترکیه 100 لیتر درجه دار 1 اینچ 16 بار

63,000,000