ژنراتور 30KVA مکالته 1500 دور مدل ECP28-VL/4C (Copy)