ژنراتور 625KVA مکالته 1500 دور مدل ECO40-1.5S/C (Copy)