گیربکس حلزونی مکعبی 30 نسبت 1:7.5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

12/500/000 ریال

موجود

گیربکس حلزونی مکعبی 30 نسبت 1:7.5 چینی برای الکتروموتور 0.18 کیلووات

موجود