اینورتر 0.37 کیلووات (0.5 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

32,500,000 

اینورتر 0.37 کیلووات (0.5 اسب) زیما تکفاز سری G100 کاربری عمومی صنعتی

32,500,000