مخزن تحت فشار پمپ آب (بالن) واتیس ترکیه 150 لیتر درجه دار 1 اینچ 16 بار

108,000,000 

مخزن تحت فشار پمپ آب (بالن) واتیس ترکیه 150 لیتر درجه دار 1 اینچ 16 بار

108,000,000